ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/ds_ejournal/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๒๖

รายละเอียด : หนังสือ