ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน" โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก มทร.พระนคร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และวิธีการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ (OTOP Upgrade Project Management System : OPMS) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)