ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อแหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ติดต่อ : คุณกิตติกันตพงศ์ 02-216-3955 ต่อ 226
เว็บไซต์ : http://www.onesqa.or.th

รายละเอียด : ประกาศที่ 4-2561 การให้ทุนอุดหนุการวิจัย
                    แบบขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
                    แบบขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย