มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU – AFBE International Conference 2018

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU – AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development” ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thanksinuni.org

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ท้าทายปัญหาหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ท้าทายปัญหาหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.research-expo-register.com/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.research-expo-register.com

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โดยผู้สนใจลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://www.thaiwest.su.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2017: Scientific Equipment for Better living”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2017: Scientific Equipment for Better living” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://cl-openhouse2017.blogspot.com