ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)”

สมาคมนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)” เรื่อง “Innovation on Science and Engineering towards Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.miticon.org

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ “13th Taipei Internation Show & Technomart” (INST 2017)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ “13th Taipei Internation Show & Technomart” (INST 2017) ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดย วช.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น นักวิจัยต้องเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถจัดส่งรายชื่อผลงานที่จะเขาร่วมประกวดถึง วช. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=157

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ : รายละเอียด… 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 5302-4 อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/academicday