การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 “การกีฬา, สุขภาพ, นันทนาการและการท่องเที่ยว: เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ”

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 “การกีฬา, สุขภาพ, นันทนาการและการท่องเที่ยว: เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” (Sport, Health, Recreation and Tourism: The Added Economic) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipeic2017.com

มรภ.ลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์ 2560: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์ 2560: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/innovation2017

ม.มหิดล ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน” ในวันจันทร์ที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.shmuconference.com

ม.รามคำแหง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ “Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017): Enabling Change and Quality of Life through Psychology” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.TNCP2017.com

ม.บูรพา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO60/default.asp