สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium)

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium) ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csr-symposium.com

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้สามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrun2018/

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Synchor-Reluctance Machines: Design, Modeling and Drive ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.rmutsb.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://astcconference.com โดยโปสเตอร์และนวัตกรรมสามารถส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.skru.ac.th/ranc2018

รายละเอียด : หนังสือ