ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandpod.org/

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals

ตามที่ Prof. Dr.Paresh Kumar Narayan จาก deakin University ประเทศออสเตรเลีย จะเดินทางมาเป็นวิทยากร เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภาคกลาง “การปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยสุรา”

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภาคกลาง “การปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยสุรา” ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุณาตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึง นางทักษญา สรรเพ็ชญ์ ทาง E-mail: taksaya.san@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://management.aru.ac.th