มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php

การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018)

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018) หัวข้อ “Sugar Crops Improvement, Biotechnology, Bio-Refinery and Diversification: Impacts on Bio-based Economy” ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.springer.com/journal/12355

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (ADTech-SAB 2018)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (ADTech-SAB 2018) ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.adtech2018.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.kru.ac.th