สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุณาแจ้งการตอบรับกลับไปยัง สทอภ.ทางทารสาร 0 2561 4503 หรือ E-mail: geoinfotech@gistda.or.th ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Volunteer Spirit with Sustainable Society Development)” ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mcukk-nic.com/2018

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์.เอส.โฮเต็ล (R.S.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eenet2018.pit.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 (The 3rd RMUTP Conference on Engineering and Technology 2018)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 (The 3rd RMUTP Conference on Engineering and Technology 2018) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

ที่มา : หนังสือ