ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals

ตามที่ Prof. Dr.Paresh Kumar Narayan จาก deakin University ประเทศออสเตรเลีย จะเดินทางมาเป็นวิทยากร เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภาคกลาง “การปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยสุรา”

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภาคกลาง “การปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยสุรา” ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุณาตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึง นางทักษญา สรรเพ็ชญ์ ทาง E-mail: taksaya.san@gmail.com

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sct.ac.th