มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย The First National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.farcar.ssru.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Synchor-Reluctance Machines: Design, Modeling and Drive ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdi.rmutsb.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium)

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium) ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csr-symposium.com

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้สามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrun2018/

รายละเอียด : หนังสือ