มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAUNIC 2018 SAU National Interdisciplinary Conference 2018)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAUNIC 2018 SAU National Interdisciplinary Conference 2018) ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://saunic2018.sau.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldsafety2018.org

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ (The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Managrment, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology, and Social Sciences and Humanities) ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนดลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) เรื่อง “The Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability : Green Communities, Prosperity and Happiness” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psc2.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด : หนังสือ