มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017):Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education) ในระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” (2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment: Sus-LaB 2) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://slb.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.food.dusit.ac.th

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “The EU Competition Policy : Economic Aspects”

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “The EU Competition Policy : Economic Aspects” ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง 301 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา(จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability) (ICSSS 2017) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th/icsss2017