ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/11th

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://irdmcru.mcru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา” ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับมาได้ทางโทรสาร
0 4427 2827 หรือ Email: nircgrad@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การรายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS หัวข้อ Research Evaluation ประจำปี 2555-2559