index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สวทช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

ขยายเวลาการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว