index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

20161124-8

สวพ. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_6

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2559

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81_4

สวพ. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81_06

สวพ. ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

news1509

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

2559-01-04 banner website

การอบรมแนวปฏิบัติการจัดทำการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

news20160411-12

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี

23-3

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีน้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

2559-01-04 banner website

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Women’s Entrepreneurship Conference Bangkok

2559-01-04 banner website

การอบรมแนวปฏิบัติการจัดทำการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

2559-01-04 banner website

การเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560

2559-01-04 banner website

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “Health and wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”

ข่าวสารทุนวิจัย

2559-01-04 banner website

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย–จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560

2559-01-04 banner website

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

2559-01-04 banner website

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกรอบการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

วช. ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม