index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า”

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมส่งผลกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 2

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”