index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2561

มทร.พระนคร MOU กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

สวพ. มทร. พระนคร ให้การต้อนรับ สนง. บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” โดยเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ “Climate Extreme”

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Documentary Linguistics – Asian Perspectives (DLAP-3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Conference in Science and Technology, NCST)

ถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ