index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Inno Tech Education Vocational 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560