index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560)

ม.ราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรม ในงานประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7”

ม.อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4