index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0”

ม.อุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Natural Medicine : From Local Wisdom to International Research

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Society of Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Thailand-Visegrád 4 Workshop on Business, Culture, R&D, Start-up, and Innovation”

การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 (บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)”