index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

2559-01-04 banner website

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

20160904-Startup-9

สวพ. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3

14303858_1223738667665840_2018618235_o

แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

2559-01-04 banner website

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559

14 DSCF0185

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง(Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero

2559-01-04 banner website

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

rmutcon2016-01

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

2559-01-04 banner website

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์”

2559-01-04 banner website

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559

2559-01-04 banner website

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Research Driven Globalization”

2559-01-04 banner website

มรภ.นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

2559-01-04 banner website

มรภ.นครปฐม จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

2559-01-04 banner website

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2559-01-04 banner website

วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1”

ข่าวสารทุนวิจัย

2559-01-04 banner website

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

2559-01-04 banner website

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559-01-04 banner website

ทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme

2559-01-04 banner website

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)