index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวพ. ร่วมกับ 2 คณะ ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

การประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” The 12th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals “Towards National Impacts and International Quality”

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

มทร.พระนคร MOU ด้านบริการวิชาการ กับจังหวัดราชบุรี

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS”

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561