index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

สวพ. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดทำวารสารราชมงคลวิชาการเพื่อสังคม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวพ. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ