index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

การเปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6