index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

23-3

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีน้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

5

สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือวางแผนการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1/2559

201610-3

สวพ. เข้าร่วมทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

2559-01-04 banner website

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

20160904-Startup-9

สวพ. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3

14303858_1223738667665840_2018618235_o

แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

2559-01-04 banner website

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559

14 DSCF0185

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง(Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

2559-01-04 banner website

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3

2559-01-04 banner website

ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

2559-01-04 banner website

ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6

2559-01-04 banner website

มรภ.รำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10

2559-01-04 banner website

ม.เกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”

2559-01-04 banner website

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

2559-01-04 banner website

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การปฏิบัติการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

ข่าวสารทุนวิจัย

2559-01-04 banner website

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกรอบการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

2559-01-04 banner website

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

วช. ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

2559-01-04 banner website

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2559-01-04 banner website

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559

2559-01-04 banner website

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards